2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | 1968 | 1967 | 1966 | 1965 | 1964 | 1963 | 1962 | 1961 | 500 | 76 | 0

Effect of gelatin on sol-gel derived TiO2 mesoporous microspheres

Authors: Bin Liu, Yijun Yao, Jingzhong Xiao, Benilde F. O. Costa, José A. Paixão, Kai Zhou, Jing Su, Hongyan Wu, Kun Zhong

Ref.: ANM2014 (5th International Conference on Advanced Nanomaterials) 2-4 - July - Aveiro, Portugal (2014)